10 ఆగస్టు, 2017

పాఠకులకి నాదో సలహా


కొన్నికొన్నిసార్లు మన జీవితానికీ , ఆలోచనావిధానానికి పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్న వాదాలు వినడం కానీ చదవడం కానీ అలవాటు చేసుకోండి

దానివల్ల మనం నమ్మి అనుసరించే విషయాలలో లోతెంతో తెలిసి వాటిని పాటించాలా వద్దా? అనే విచక్షణ కలుగుతుంది,,

దానివల్ల మనలని మనం సంస్కరించుకోవడం సాధ్యమౌతుంది 

- Kks Kiran